Transformácia

Druhy transformácieObjekty transformácieVoľná transformáciaKvalita transformácie (interpolácia)

Transformácia je obrazová zmena objektu, prejaví sa v závislosti od druhu vybranej transformácie. Možnosť transformovať nájdeš v menu: Edit > Transform > ...

Druhy transformácie

Základné:

 • Rotate 180 – Otočiť o 180 stupňov
 • Rotate 90 CW – Otočiť o 90 stupňov v smere hod. ručičiek
 • Rotate 90 CCW – Otočiť o 90 stupňov v protismere hod. ruč.
 • Flip Horizontal – Prevrátiť horizontálne
 • Flip Vetical – Prevrátiť vertikálne

Deformačné:

 • Scale – Zmena veľkosti
 • Rotate – Otočiť
 • Skew – Skosiť
 • Distort – Deformovať
 • Perspective – Aplikovať perspektívu
 • Warp – Zdeformovať tvar (iba Photoshop CS2)

Pri zvolení deformačnej transformácie sa v hornom panely objavia nastavenia, kam možno napísať presné hodnoty transformácie.Hodnoty transformácie

Po transformácii treba zmeny potvrdiť kliknutím na: Potvrtiť, alebo zrušiť kliknutím na: Zamietnuť.

Objekty transformácie

Vo photoshope možno transformovať nasledujúce objekty:

 • celú vrstvu
 • časť vrstvy (určená selekciou)
 • viac vrstiev (spojených/zviazaných)
 • selekciu (Select > Transform Selection)
 • cestu / vybrané body cesty
 • vektorový tvar / masku
 • alfa kanál

Voľná transformácia

Free Transform je najjednoduchší a najdôležitejší spôsob transformácie. Nachádza sa: Edit > Free Transform. Spája všetky druhy transformácie, teda možno objekt transformovať všetkými spôsobmi, vo všetkých smeroch počas jednej transformácie.

Po vybratí objektu (napr. vrstvy) a stlačení Ctrl+T sa okolo objektu objaví rám a editovacie body.


Ťahaním za rohové body možno objekt zväčšovať a zmenšovať. Ťahaním za stredy strán možno objekt sťahovať a naťahovať.


Držaním Ctrl + ťahaním za stredy strán možno objekt skosiť. Držaním Ctrl + ťahaním za rohové body možno objekt deformovať.


V strede sa nachádza "ťažisko", os okolo ktorej možno otáčať objekt. Možno ju premiestniť.

Počas voľnej transformácie je možné používať aj Shift a Alt, doporučujem vyskúšať pri každom spôsobe transformácie a sledovať ako ju ovplyvňujú (napr Shift pri otáčaní spôsobuje otáčanie o 45 stupňov).

Po transformácii treba zmeny potvrdiť kliknutím na: Potvrtiť, alebo zrušiť kliknutím na: Zamietnuť (v hornej lište).

Kvalita transformácie (interpolácia)

Kvalitu transformácie je možné nastaviť vo všeobecných nastaveniach programu: Edit > Preferences > General Ctrl+K zmenou hodnoty Image Interpolation.

 • Nearest Neighbour – najmenej kvalitná transformácia, ale najrýchlejšia
 • Bilinear – kvalitnejšia transformácia
 • Bicubic – najkvalitnejšia transformácia, trvá najdlhšie
 • Bicubic Sharper – bikubická transformácia s jemným priostrením (iba Photoshop CS)
 • Bicubic Smoother – bikubická transformácia s jemným vyhladením obrazu (iba Photoshop CS)

Pozor! Zväčšovaním a zmenšovaním rastrových objektov a obrazov sa stráca ich kvalita a ostrosť. Ak je objekt po zmenšení znovu zväčšený, bude deformovaný.

Kam ďalej?

Nasleduje: Ukladanie


ÚvodManuál